Uzņemšana 
Bērniem un jauniešiem uzsākt nodarbības VIEGLATLĒTIKĀ un HANDBOLĀ Salaspils sporta skolā ir iespējams, veicot sekojošus soļus:
1. SOLIS= piereģistrējoties „Iepazīšanās treniņam” pie sporta skolas administrācijas darbiniekiem (Līvzemes ielā 22 vai pa mob.t. 25948272) vai pie sporta skolas trenera;
2. SOLIS= apmeklējot „Iepazīšanās treniņu” un nokārtojot sporta skolas noteiktos „Kontrolnormatīvus”;
3. SOLIS= aizpildot un iesniedzot nepieciešamās audzēkņu uzņemšanas dokumentācijas veidlapas u. c. dokumentus:
1. iesniegums (veidlapu var saņemt sporta skolā);
2. līgums un vienošanās par izglītojamā līdzdalības maksu (veidlapu var saņemt sporta skolā);
3. pieteikums elektroniskā rēķina saņemšanai (veidlapu var saņemt sporta skolā);
4. fotogrāfija (vēlams 3x4);
5. dzimšanas apliecības vai pases kopija;
6. ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (ar norādi „atļauts nodarboties ar (handbolu vai vieglatlētiku) paaugstinātas fiziskas slodzes apstākļos un piedalīties sacensībās”).


Bērniem un jauniešiem maksa par mācību- treniņu nodarbībām ir 5,00 eiro/ 1 mēnesī.
Par visu mācību gadu 45,00 eiro/9 mēnešos.


Ja izglītojamais attaisnotu iemeslu dēļ (iesniedzot ģimenes ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības pilnu mēnesi, par šo (attaisnoti kavēto) laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā.


No līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvoti izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novada administratīvā teritorija, ja:
* izglītojamā ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss ;
* izglītojamā ģimenei ir noteikts maznodrošinātās ģimenes statuss;
*izglītojamā ģimenei ir noteikts daudzbērnu ģimenes statuss. 
(Salaspils novada domes Saistošie noteikumi Nr. 6/2013).