Informēšana par personas datu apstrādi

Salaspils sporta skola, apstrādājot fizisko personu datus, ievēro Latvijas Republikas Satversmes,Vispārīgās datu aizsardzības regulas Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par Salaspils sporta skolas veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, izglītošanas līgumā, iesniegumos, pieteikumos, u.c.) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Pārzinis: Salaspils sporta skola, reģistrācijas nr. 90001262831, adrese: Līvzemes iela 22, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, tālr. 67943119, e-pasts – sporta.skola@salaspils.lv(turpmāk – pārzinis vai izglītības iestāde).

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.aizsarziba@salaspils.lv.

Personas datu apstrādes nolūks: nodrošināt izglītības pakalpojuma sniegšanu, kā arī uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanu.

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts (Jūsu sniegtā piekrišana elektronisko rēķinu saņemšanai), b) apakšpunkts (Izglītošanas līguma sagatavošana, noslēgšana un izpilde), c) apakšpunkts (tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, lai pārzinis varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kā arī īstenot izglītības programmu) un e) apakšpunkts (īstenojot uzdevumu sabiedrības interesēs, realizējot pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras, organizējot publiskus pasākumus, u.c). Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir norādīts šādos normatīvajos aktos, bet ne tikai: “Izglītības likums”, “Profesionālās izglītības likums” un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti, kā arī “Informācijas atklātības likums”.

Personas datu papildus ieguves avoti: izglītojamo un to likumisko pārstāvju sniegtā informācija, Valsts izglītības informācijas sistēma. Pārzinim ir tiesības saņemto personas datu informāciju pārbaudīt Valsts izglītības informācijas sistēmā un Daudzbērnu ģimeņu reģistrā.

Personas datu kategorijas: izglītojamie un to likumiskie pārstāvji. Personas datu apstrāde tiek veikta tikai tādā apjomā, kā tas ir noteikts “Izglītības likums”, “Profesionālās izglītības likums” un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem.

Personas datu glabāšanas ilgums: izglītības iestāde glabās izglītojamo un to likumisko pārstāvju personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Ja normatīvajā aktā nav noteikts personas datu glabāšanas termiņš, tad izglītības iestāde glabās personas datus tik ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Savukārt, attiecībā uz personas datu apstrādi, kurai Jūs kā likumiskais pārstāvis izteiksiet piekrišanu, izglītības iestāde apstrādās personas datus līdz brīdim, kamēr neatsauksiet savu piekrišanu vai līdz bērna pilngadības sasniegšanai, vai līdz attiecīgā mērķa sasniegšanai.

Personas datu saņēmēji: datu subjekts (fiziska persona) par sevi; pārziņa pilnvaroti darbinieki; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai), pēc nepieciešamības šādas Salaspils novada domes struktūrvienības – Izglītības daļa (finansējuma piešķiršanai, kontroles funkcijas īstenošanai u.c), grāmatvedība (grāmatvedības uzskaites funkcijas nodrošināšanai), kā arī sporta pasākumu un sporta sacensību organizatori (audzēkņa vārds, uzvārds, dzimšanas dati, izglītības iestāde dalības nodrošināšanai pasākumā/sacensībās). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Informējam, ka iesnieguma iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kas minētas šajā iesniegumā (sūdzībā), par to personu datu apstrādi, kas saistītas ar šī iesnieguma izskatīšanu.

Lēmumu pieņemšana: personas datu apstrādē nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

Personas datu drošība: izglītības iestāde īsteno personas datu apstrādi likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā, kā arī veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai tiktu nodrošināta personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.

Lai sniegtu efektīvāku informācijas sniegšanu izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, izglītības iestāde patur tiesības informācijas un dokumentu nodošanu sniegt ar izglītojamo starpniecību.

Lai spētu nodrošināt efektīvu izglītības programmas īstenošanu, izglītības iestāde patur tiesības publicēt atsevišķus personas datus izglītības iestādes telpās, piemēram, bet ne tikai, sarakstu ar personām un to pārbaudījumu, sporta un konkursu rezultātiem, kopbildēm un fotogrāfijām no mūsu pasākumiem u.tml.  

Vēršam uzmanību, ka publiskos pasākumos, izglītības iestādes telpās, izglītības iestāde nenodrošina personas datu aizsardzību pret trešo personu fotogrāfiju/videoierakstu uzņemšanu un to iespējamu tālāku neautorizētu publiskošanu.

Situācijās, kad ģimenes locekļi vai draugi personīgai izmantošanai fotogrāfē vai veic videoierakstu, datu aizsardzības jomas tiesību akti netiks piemēroti.

Plašākar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) var iepazīties Salaspils novada pašvaldības interneta vietnē http://www.salaspils.lv/privatums-politika.